VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

 

1.  Spoločnosť KLUUG s. r. o., so sídlom Láb 455, PSČ 900 67, Slovenská republika, IČO: 44748485, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 58109/B (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) je autorom a prevádzkovateľom internetovej prezentácie, jej obsahu pod doménou najvyššej úrovne a rôznych subdomén a aliasov tejto domény umiestnenou na URL adrese http://www.cvicte.sk, vrátane všetkých jazykových mutácií textového obsahu (ďalej len „Portál“). Prevádzkovateľ poskytuje a/alebo umožňuje poskytovať ďalšie špecifické služby na Portály. Akékoľvek služby poskytnuté Prevádzkovateľom v rámci Portálu, vrátane možnosti vytvorenia registrovaného užívateľského účtu (profilu), účasti na fórach, podujatiach, burzách, možnosti vkladania textov, komentárov, fotografií, grafík či pohyblivých obrázkov alebo prístup k systémom Portálu („Služba“) sú poskytované výhradne na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok („VOP“)

2.  Akákoľvek osoba založením svojho prístupového užívateľského účtu, riadnym dokončením registračného procesu na Portáli a súhlasným potvrdením prehlásením v časti registračného procesu „Súhlasím so všeobecnými prevádzkovými podmienkami“ potvrdila zoznámenie s VOP a prejavila tak súhlas byť viazaná aktuálnym platným znením VOP a podmienkami poskytovania Služieb na Portály (ďalej len „Registrovaný užívateľ“). Registrovaný užívateľ sa zaväzuje uvádzať v priebehu registračného procesu pravdivé a úplné osobné údaje a iné informácie.

3.  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Registrovaných užívateľov, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi v rámci procesu registrácie. Registrovaný užívateľ akceptáciou Podmienok udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na dobu neurčitú so spracovávaním jeho osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom odpovedajúcej sekcie Portálu, a to v nasledujúcom rozsahu: Meno, Priezvisko, Názov obchodnej firmy, Názov podnikateľa, sídlo, miesto podnikania, adresa, telefónne čísla, emailová adresa, IČO, DIČ. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje za účelom: (i) plnenia a poskytovaní prevádzkových služieb pre subjekty údajov a vykonávania iných súvisiacich činností Portálu, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a subjektu údajov, (iii) ponúkania obchodu alebo služieb subjektom údajov, (iv) marketingové analýzy a štatistické účely prieskumu, to všetko tak, aby toto spracovanie osobných údajov bolo v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z., a zákona č. 90/2005 Z. z. a o zmene ďalších zákonov v platnom znení. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné a Prevádzkovateľ je povinný pri spracovávaní údajov dbať, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Registrovaný užívateľ môže svoje osobné údaje opraviť, zmeniť a aktualizovať v rámci zodpovedajúcej sekcie na Portály, ktorá je prístupná po prihlásení. Prevádzkovateľ užívateľský účet Registrovaného užívateľa na jeho žiadosť zruší alebo prístup k nemu obmedzí. Spolu so zrušením užívateľského účtu dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Registrovaného užívateľa u Prevádzkovateľa.

4.  Registrovaný užívateľ je na Portály predovšetkým oprávnený:

-   Prostredníctvom odpovedajúcej sekcie na Portály uložiť na Portál, upravovať a mazať texty, fotografie, obrázky alebo iné vizuálne, obrazové alebo grafické diela (ďalej iba „Obsah“.

-   Hodnotiť a komentovať Obsah iných Registrovaných užívateľov.

5.  Registrovaný užívateľ sa zaväzuje uverejňovať na Portálu iba Obsah, ktorý je v súlade so zákonom a nezasahuje do práv Prevádzkovateľa alebo tretích osôb a ďalej sa zaväzuje, že nebude: kopírovať, sťahovať a šíriť obsah Prevádzkovateľa či iných užívateľov bez ich zvolenia; zasahovať iným užívateľom do užívania Služby a akýmkoľvek spôsobom im v užívaní Služby brániť; zasahovať do bezpečnosti Služby; využívať Služby pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ, zasielať do systému Služby vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy; vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity užívateľa či pokúšať s preniknutím na účet iných užívateľov. Registrovaný užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia odstraňovať účty / profily užívateľov špekulatívneho charakteru.

6.  Registrovaný užívateľ sa zaväzuje, že nebude Službu a Portál zneužívať. Za zneužitie sa považuje najmä:

-   šírenie Obsahu, ktorý je obťažujúci, hanlivý, proti ľudskej dôstojnosti, diskriminujúci z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy alebo pohlavia, ktorý propaguje násilie či akékoľvek ďalšie protiprávne jednanie (obsah stránok nevhodný pre osoby mladšie 18 let - erotický obsah stránok atď.);

-   šírenie Obsahu, ktorý ohrozuje verejný poriadok alebo oprávnené záujmy iného užívateľa či Prevádzkovateľa;

-   získavanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom;

-   narušovanie možnosti užitia Služby inému užívateľovi;

-   porušovanie práv týkajúcich sa užitia verejnej siete elektronických komunikácií;

-   narušovanie alebo prerušovanie siete alebo internetových stránok spojených s Portálom;

-   tvorba, šírenie či skladovanie elektronických kópií dokumentov a materiálov, ktoré sú chránené autorským právom bez predchádzajúceho súhlasu ich vlastníka;

-   úmyselné preťažovanie serveru alebo iné úmyselné zneužitie softwaru Služby a Portálu

7.  Prevádzkovateľ je oprávnený akýkoľvek závadný Obsah z Portálu podľa svojho uváženia kedykoľvek odstrániť a požadovať a vymáhať po Registrovanom užívateľovi, ktorý zneužitím Služby spôsobil Prevádzkovateľovi škodu, uhradením tejto škody v plnej výške. Škodou sa rozumie akákoľvek škoda spôsobená Prevádzkovateľovi. Škodou sa rozumie ako priama škoda, tak akékoľvek nevyhnutne vynaložené náklady a výdaje spojené s uplatnením práva na náhradu škody a odstránenie závadného stavu, ktorý zneužitím služby vznikol. Za škodu je považovaná tiež peňažná pokuta, ktorú príslušný správny orgán udelil spoločnosti prevádzkovateľa za porušenie právnych predpisov ako dôsledok zneužitia Služby a Obsahu Registrovaným užívateľom.

8.  Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za Obsah stránok Registrovaných užívateľov a nezodpovedá za akékoľvek ujedania medzi Registrovaným užívateľom a akoukoľvek treťou osobou a to ani v súvislosti so Službou a Obsahom, rovnako tak Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie práva Registrovaným užívateľom či treťou osobou v súvislosti so Službou a Obsahom.

9.  Prevádzkovateľ ďalej nenesie zodpovednosť najmä za:

-   obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom Portálu, odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na Portálu, reklamu, prípadne inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom internetových stránok Portálu, Služby a Obsahu;

-   obsah umiestnený na internetových stránkach Služby bez jeho súhlasu a vedomia, iba ak pre Prevádzkovateľa nie je technicky možné a únosné jeho užívaniu zabrániť;

-   nekompatibilitu Portálu a/alebo poskytovanej Služby s koncovým zariadením, softwarom Registrovaného užívateľa alebo s jeho pripojením k sieti elektronických komunikácií;

-   technické problémy, vrátane chýb a výpadkov spojenia s Portálom a/alebo poskytovanou Službou.

10.  Registrovaný užívateľ prehlasuje, že je nositeľom všetkých autorských, majetkových a iných licenčných práv a oprávnení pri využívaní Služby a/alebo ku vkladanému Obsahu a berie na vedomie, že nie je oprávnený vložiť na Portál Obsah, u ktorého takýmto oprávneným nositeľom nie je. Obsah a/alebo využívanie Služby nesmie porušovať práva a oprávnené záujmy tretích osôb, dobré mravy a právny poriadok Slovenskej republiky. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje nahradiť všetky škody, iné plnenia, poplatky a náklady, ktoré by Prevádzkovateľovi v súvislosti s porušením prehlásenia a povinností Registrovaného užívateľa podľa tohto ustanovenia VOP vznikli. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že za účelom propagácie Portálu môžu byť odkazy na Obsah a Obsah umiestňované a zobrazované na internetových www stránkach, portáloch a prezentáciách tretích strán. 

11.  Registrovaný užívateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nebude Portál využívať pre akúkoľvek podnikateľskú činnosť.

12.  Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený:

-   Zrušiť užívateľský účet Registrovaného užívateľa pri porušení VOP.

-   Vkladať do Fotografií svoje logo.

-   Pridávať a upravovať popisy Fotografií, umožňujúce ich lepšie vyhľadávanie a indexovanie.

-   Upravovať Obsah.

-   Využívať Obsah k reklamným, marketingovým, prezentačným a obchodným účelom.

-   Odkazy na Obsah a Obsah umiestňovať a zobrazovať na internetových www stránkach, portáloch a prezentáciách tretích strán. 

13.  Registrovaný užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi všetky oprávnenia k vloženému Obsahu o v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito VOP bezplatne, po celú dobu kedy bude Obsah na Portály uložený.

14.  Prevádzkovateľ umožní Registrovanému užívateľovi si objednať a využiť ďalšie platené Služby Prevádzkovateľa, ktorých zoznam je uvedený v odpovedajúcej sekcii Portálu. Po vykonaní objednávky takých platených služieb prostredníctvom odpovedajúcej sekcie Portálu bude následne Registrovanému užívateľovi vystavená zálohová faktúra, slúžiaca ako predpis platby za objednané platené Služby. Do doby zaplatenia zálohovej faktúry je objednávka považovaná za nezáväznú. Po uhradení zálohovej faktúry bude Registrovanému užívateľovi vystavená a doručená finálna faktúra – daňový doklad. Registrovaný užívateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, kedy z akýchkoľvek dôvodov alebo prekážok ležiacich na strane Registrovaného užívateľa, nevyčerpá alebo nespotrebuje objednané platené služby, nemá nárok na vrátenie celej alebo pomernej časti už zaplatenej odmeny za nespotrebované platené Služby.

15.  Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že Obsah bude zobrazovaný taktiež na internetových vyhľadávačoch a v celej verejnej internetovej sieti, kde Prevádzkovateľ nedokáže zabrániť ich šíreniu, úpravám a prípadnému zneužitiu.

16.  Registrovaný užívateľ poskytuje umiestením Obsahu na Portál súhlas k použitiu Obsahu k propagovaniu služieb Portálu, a to rôznymi formami podpory návštevnosti.

17.  Registrovaný užívateľ udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Prevádzkovateľa (tzv. newsletterov) na emailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať vyznačením v obdržanom newslettery.

Tieto Všeobecné prevádzkové podmienky sú platné od 1.1.2010.

 

 

Burza

Pre vloženie inzerátu musíte byť prihlásený!
Registrovať | Prihlásiť
Desiatujete každý deň?
Áno, desiata je dôležitá.
Ako kedy, teda podľa toho, či mám čas.
Nie, nikdy na to nemám čas.

Celkom hlasovalo: 1880
Archív ankiet

Odber newsletterov
Tip pre redakciu
Poslať článok

Poslať článok môže len registrovaný užívateľ.